KwortLinux 软件列表

KwortLinux

Kwort Linux 3.5 正式版 下载

2013-01-12 标签:Kwort Linux 3.5,Kwort Linux 3.5正式版,Kwort Linux官方版,Kwort Linux免费下载,Kwort Linux最新版

Kwort Linux 3.5 正式版 下载Kwort是以CRUX为基础的Linux发行,它基于GTK+工具包和Openbox桌面。它最显著的特色在于一份名为kpkg的包管理器,用于从镜像站点获取软件包。